Сторінка Пам'яті Голодомору

The Holodomor Memorial Website

Українська

English

< до списку

оригінал

translation to the list >
Про Голодомор
Олексій Трачук

Хочу вернутись до роздумів над долею українців та причинами їх поведінки під час Голодомору.

Однією із причин є те, що українці дуже глибоко, всією душею, сприйняли за тисячу років  християнську віру, яка духовно поневолює людину, знімає відповідальність людини за свої вчинки й перекладає її на Бога.

Для прикладу, як сприймає християнські цінності Леся Українка? Поетеса зазначає, що "в найдавніших пам'ятках, в подіях апостольських, в автентичних фрагментах первісної  галілейської пропаганди я бачу зерно сього рабського руху, всього вузькосердого квієнтизму політичного, що розбуявся дедалі в християнстві" (Т.12.-Ст.154-155.Зібр. творів: У 12-и т. К., 1974-79.). Аналогічний погляд на роль християнства Леся Українка висловлює в "Замітках з приводу статті "Політика і етика": "Християни... убивали дух так, як ні один цезар не вмів убивати ...".

Критика Лесею Українкою християнства як культури нігілістичного характеру обумовлена для неї пріоритетом антропологічних цінностей, ...вона надає перевагу ролі особистості, людині як індивіду, незалежному від нав'язування йому суспільством способів життєдіяльності.

Тисячолітнє  духовне поневолення України - "зміїний потоп" догматизму візантійського християнства - розвінчав також великий український філософ Григорій Сковорода.  Про стан активності тодішнього (та і нинішнього) суспільства він писав:  "Світ спить - глибоко простягнувшись. А наставники, що пасуть Ізраїля, не тільки не пробуджують його,  але ще погладжують: "Спи не бійся". 

Звільнившись від біблійних ілюзій, Сковорода відчув необхідність поділитись  з людьми: горизонтами, які йому відкрились,  царством небесним, яке він знайшов в серці, дусі своєму. Цей вогонь (його духу) був підземним струмом і мотором численних  творів Сковороди. Ця притаєна на дні душі активність святого борця за справу Духа дала йому силу, розгін і завзяття до праці над невтомним пробуджуванням духовного життя на Україні. Він не ходив, а бігав, і перемірював старечими ногами кільканадцять разів вздовж і поперек цілу велику Україну. Тільки активне, аж до болю сильне прагнення  піднести своїх земляків на ті висоти духа, у яких сам він жив, пояснює нам невтомну силу Сковороди, яку він знаходив у собі для своєї мандрівки.

Те саме болюче прагнення стрічаємо в Т.Г.Шевченка  - "вицідити з жил народу цукровату кров і налити туди чистої, святої, козацької."

В чому заключається сутність духовного, філософсько-релігійного пролому у світовідчуванні Сковороди? Учень і біограф Сковороди, Ковалинський писав: "Серце його дотепер почитало Бога неначе раб, а відтепер полюбило його немов друг."  Ця коротенька вістка є дуже важлива. Вона вказує на те, що в цьому моменті  завершилась важлива революція, якої виразом є ціла творчість Сковороди.

"Бог - це тиран, вседержатель, а ти - його нікчемний раб, черв, порох, підніжок," - ось основне наставлення  Біблії. "Бог - це ти сам, це божественний первень твого духа. Бог - це божественний Чоловік. Ти є другом Бога, сином Бога, самим Богом," - ось основне наставлення сковородинського світовідчування. Ти є раб Бога! -  Ні! -  Ти є сам Богом!   -  Пропасть ділить ці два світовідчування.

В ХІХ столітті до такого ж висновку прийшов відомий німецький філософ Людвиг Фейербах. "Бог, -на думку Фейербаха, - є відчужена від самої людини і зведена в абсолют людська сутність. Всі якості приписані богу, суть якості самої людини, але відірвані від нього, представлені як самостійні, уособлені в богові". (Краткий философский словарь. Москва, 1954, ст.623).

В своїй останній праці "Сотворення світу" Великий Каменяр - Іван Франко робить висновок: "Усе те, в що досі вірилося як в неоспориму, бо самим Богом об'явлену правду (Біблія авт.), розсипається в порох, й невеличкий гурток оборонців старих поглядів питає себе з нетаєним переляком: - Що дальше нам діяти, й на чім набудуче опиратися, коли Наука розбила безпощадно і безповоротно тверду скалу, на якій опералась досі уся наша дотеперішня віра? Порівняльна релігія доказала, що чимало з того, що ми вважали питомим єдино єврейській релігії, в дійсности находиться в релігійних віруваннях многих народів на всім світі: Наука і археологія засвідчили безмежну давнину людського роду: - "В що ми можемо дальше вірити?" - питають вони залякано, - й отримують з усіх усюдів одну, холодну як сталь відповідь: - Пишіть: "пропало". Пануваннє теольогії й попів скінчилося навіки. І що ж то викликало в релігійних поглядах сучасних людей такий радикальний переворот? Відповідаємо коротко: Наука. Ми не живемо вже в часах Птольомейської теорії, коли то землю уважали осередком світа й представляли собі її як кружок, над яким уноситься небо поверх твердого склепіння, не так дуже й далеко від нас, а під яким міститься підземеллє, домівка померлих, або - як пізніше думали - домівка грішних душ - пекло. Копернікова теорія змінила цілковито наш погляд на вселенну, компромітуючи при тім основну христіянську теологічну систему, яка наперекір усім очевидним вислідам Науки тримаєть вперто перестарілої теорії про вселенну навіть по нинішній день".

Пророк еволюційного розвитку людства, Володимир Вернадський передбачав:

"Зараз спроби замінити політичним чи соціальним гнобленням вільний ріст наукових пошуків приречені на невдачу, тому що коріння їх лежить так глибоко, як лежить коріння релігійних вірувань, вікова боротьба з якими закінчилась перемогою наукової думки. Однією із передумов сучасного перевороту явилось звільнення наукової думки і наукового пошуку, звільнення її в значній степені від   тиску релігійних, філософських і політичних структур.  Але боротьба за можливість, яка відкрилась перед людством нового майбутнього, далеко не закінчилась, і пройде все ж декілька, вірогідно не багато, поколінь, поки воно неминуче як природній стихійний процес яскраво виявиться в ноосфері в дійсності". ("Химическое строение биосферы Земли и ее окружения". Москва, 2001р.)

Прошу пробачення за свої посилання на авторитети, але можливо вони дають відповідь, чому українці покірно віддавали останнє зерно комуністам, коли діти пухли від голоду?

Важливою причиною трагедії голодомору була також відсутність правдивої історії українського народу, без якої народ губить зв'язок минулого з майбутнім, а значить не має майбутнього, за яке треба боротися. Історія народу інтегрована в світову історію не може бути написана без своєї державності, без авторитету своєї держави в світовій спільноті. Історія, традиції, культура, народна мова та творчість - то коріння дерева життя народу, а народна творчість - душа народу.

Що ми зуміли за 11 років? Дуже мало. Українські науковці практично відсутні. Серед істориків, етнографів тільки розпорошені одиниці почувають себе українцями, однак і вони люди з слабкою волею. Вони вирішують питання хліба для сім'ї, і де там, щоб відстояти істину і правду про наших предків.

Щоб не повторився в наш час голодомор, а потім наші діти, які розсіяні по Росіям, Америкам знову не ставили собі складних запитань про причини голоду на багатій українській землі, потрібно створити можливості для широкого доступу  до правдивої історії України, для виховання національної свідомості, самоповаги та патріотизму. 

Олексій Трачук
email:kolo-ra@i.com.ua

About Holodomor
by Oleksiy Trachuk

I would like to return to my reflections on the fortune of Ukrainian people and the cause of their behavior during the Holodomor. 

One of the reasons is that Ukrainians very deeply, with their whole soul, absorbed Christian faith during the millennium, which spiritually enslaves person, releases from responsibility for the  personal actions and shifts this responsibility onto God.

As an example, let us look how Lesia Ukrainka perceived Christian values? Poetess said that “in the most ancient monuments, in the evangelical events, in the authentic fragments of  the primitive Galilee propaganda I see a grain of that slave spirit, the narrowly hearted political kvijetyzm, which flourishes even more later in the Christianity” (V.12.-P.154-155. Collection of works: In 12 v. К., 1974-79.). Similar view on the role of Christianity Lesia Ukrainka expresses in “The Notes about article “Politics and ethics”: “Christians …were killing the spirit so much, no Caesar could have killed… ”

Lesia Ukrainka’s criticism of Christianity as a culture of nihilistic character is determined for her by the priority of the anthropological values,… she prefers personality, a person as an individual, who has independent living, not imposed by the pressures from the society.

The thousand years of spiritual enslavement of Ukraine  – (“the snake’s flood” of the Byzantine’s Christian dogmatism) – was also uncovered by the great Ukrainian philosopher Hryhoriy Skovoroda. He wrote about the condition of the society of his time (it is our time as well): “World is sleeping - deeply stretched. And mentors, who are shepherding Israel, instead of awaking him reassuring: “Sleep, don’t be afraid.”
 
By freeing himself from the biblical illusions, Skovoroda felt the necessity to share with people the horizons that had opened to him, the kingdom of heaven that he had found in his heart and his spirit. This fire of his spirit was Skovoroda’s inner source and the engine of his numerous works. The activity of the sacred fighter for Spirit hidden at the bottom of his soul gave him the strength, the vigor and the eagerness to work on the awakening of the spiritual life in Ukraine. He didn’t walk, he run and measured several times across the whole large Ukraine by his senile feet. Only the active and painfully strong desire to raise his fellow countrymen to those spiritual heights, where he was living himself, explains Skovoroda’s tireless strength, which supported his journey.

The same painful aspiration we find in T.H. Shevchenko – "let’s drain from the nation’s veins that sugary blood and fill them with a pure and sacred Cossacks’ blood!"

What is the nature of a spiritual, philosophical and religious breakthrough in Skovoroda’s world-view? The Skovoroda’s follower and biographer Kovalyns’kyi wrote: “Till this time his heart believed in God as His slave, and from now it loves Him as a friend”. This short message is very important. It indicates a moment when important change has taken place that is later reflected in the whole Skovoroda’s creation.

“God is a tyrant, the Supreme Being, and you are his worthless slave, worm, dust, footstool”- that is the main Bible’s directive. “God is yourself, it is a divine origin of your spirit. God is a divine Man. You are God’s friend, God’s son, God yourself”, that is the main directive of Skovoroda’s world-view. You are God’s slave! - No! - You are God yourself! - Abyss divides these two world-views.

In ХІХ century the famous German philosopher Ludwig Feuerbach came to the same conclusion. “God, - according to Feuerbach, - is alienated himself from a man and brought to the absolute human essence. All qualities of God are in the essence man’s qualities but they are separated from a man and presented as independent, personified in God.”  (Short philosophical dictionary. Moscow,1954, p. 623).

In his last work “The Creation of the Universe” Ivan Franko (The Great Kameniar) concludes: “That, in what we used to believe as not the appealed truth, as if it was given by God himself (Bible, auth.) is crumbling away to dust, and the small circle of the defenders of the old ideas are asking themselves with undisguised fright: - What should we do next, and on what should we base ourselves in the future, where Science has mercilessly and irreversibly broken the hard rock, on which was based our previous faith? Comparative religion proved that many things we though belonged only to Jewish religion in fact are in the religious beliefs of many nations in the whole world: Science and archaeology certified immense antiquity of mankind: - “In what then can we believe? ” –  they are asking frightened, - and receive from everyone the same steel-cold answer: - It’s lost. Theology and priests ruling is over forever. But what caused in modern people’s views such a radical changes? Answer is short: It’s the science. We don’t live in the times of Ptolemy’s theory when Earth was considered the centre of the world and was imagined as a circle over which there is a sky on hard vault not very far from us, and under which there is a cave, home of the dead, or - as later considered - home of sinful souls - the hell. Copernican theory completely changes our idea of universe, discrediting herewith main Christian theological system, which in spite of all obvious Science researches insistently sticks to the outdated theory about universe even until now. ”

Prophet of the evolutional development of humanity, Volodymyr Vernadsky predicted:

“Present attempts to replace free development of scientific research with a political or social oppression are destined to failure because their roots are as deep as the roots of the religious beliefs and the ancient struggle is finished with the scientific idea’s victory. One of the causes of today’s revolution is the liberation of scientific idea and scientific research, its considerable liberation from the pressure of religious, philosophical and political structures. The struggle for possibility of a new future, which is opening before mankind, is nearly finished, and after several generations passed it will be inevitable, like a natural elemental process, when it will reveal itself in the noospheric reality.” (“Chemical structure of Earth’s biosphere and its surrounding”. Moscow, 2001)

I apologize for my references to the authoritative people, but they may help to answer the question - why Ukrainians so obediently gave their last grain to the communists while their children were swelling from hunger?

Another important reason for the Holodomor tragedy was the absence of a true history of Ukrainian nation, without which people lose their connection with the past and the future, so they have no future any more for which they should struggle. The nation’s history, which is integrated into world history, cannot be written without the authority of its own state among world community. The history, the traditions, the culture, the national language and the customs are roots of the nation’s life tree, and the ethnic creativity is the nation’s soul.

What were we able to achieve for 11 years?  Very little.  Ukrainian scientists are practically absent. Among historians and ethnographers only a few feel like Ukrainians and even they have no strong will. They earn their bread and have no inspiration to defend the truth about our forefathers.

To prevent another Holodomor of our time and to prevent our children from going to Russia and to America again to ask about the reasons for the Holodomor on the rich Ukrainian soil, we should create opportunities for wide access to the truthful history of Ukraine, for uplifting national consciousness, self-respect and patriotism.

Oleksiy Trachuk  
email: kolo-ra@i.com.ua


(translated by Martha Velychko)

   

© 2003-2008 Holodomor Website. E-mail: 1933@holodomor.org