Сторінка Пам'яті Голодомору

The Holodomor Memorial Website

Українська

English

 

ПЕРЕДМОВА

INTRODUCTION

Перед Вашими очима є сторінка про трагедію Українського народу, відому під назвою Голодомор.  Ця сторінка відрізняється від багатьох інших.  Про ці відміни буде йти мова в цій передмові.  Ця сторінка є зусиллям моєї власної волі, яка шукає відповіді на чітко означені питання, які були означені в нашій сторінці "мета"

Мене звуть - Микола Пономаренко.  Я є, в першу чергу, українцем.  Я хочу щоб читач про це не з
абував, читаючи цей текст.  Як українець, я маю право задавати деякі запитання, які представникам іншої нації є не цікаві, або є некоректні, або, як зараз кажуть, є політично некоректні.  Для мене немає некоректних запитань до мого народу, бо я є його частиною і все, що мене хвилює, - це велич моєї нації, її збереження і різквіт, в який я вірю.

На цій сторінці будуть
робитися пошуки відмінні від інших сторінок.  Більшість шукає винуватих трагедії Голодомору, в світлі політичних, економічних або історичних передумов цієї трагедії.  Концентрація уваги є на диктаторі Сталіні, комуністах, політичних передумовах і політиці  соціалістичної країни, відомої як Радянський Союз у відношенні до України і українців. Шукають імена і події тих трагічних літ 1932-1933 і зовнішніх передумов трагедії Голодомору.  Відшукуються імена керівників "погромів" українських сел, пограбування їх життєвих, з'їсним запасів, що привело до вимирання від голоду міліонів людей.   Шукають винуватців трагедії (!).  Вони вже є фактично відомими, завдання тільки в тому, щоб задокументувати факти їх злочинів, заклеймити їх за діяне, зберегти історичну документацію для майбутньогоДля цього збираються покази очевидців, людей, які пережили трагедію, відшукується документація по цій темі. Все для означених цілей. 

Наша ціль є іншою!

Ми не заперечуємо важливості того, що робиться, і як це робиться.  Але ми хочемо шукати відповіді на причини трагедії  Голодомору в іншому напрямку.  Про що і буде мова.

Ми віримо, що причина Голодомору є, в першу чергу, в духовному занепаді Української нації.  В національній неспроможності чинити опір ворожій силі, яка прийшла до нас.  Без оправдання зла цієї ворожої сили, ми хочемо показати, що вина Голодомору лежить на українцях не менше ніж на інших, тому що вони (ми) допустили такому трапитися!  Якби наша нація була здоровою нацією, і об'єднаною, то Голодомор був би неможливим!  Таким чином ціль наших  пошуків є базована на доказах важливості духовної єдності народу, без якої створення Голодоморів є примхою інших, а зупинка Голодоморів стає неможливою через слабку силу нації.   Ця "сила" має свої причини і джерела, які ми хочемо відшукати і назвати.  

Пошуки ДУХОВНОЇ  СИЛИ нації, її джерел,  є ціль цієї сторінки!  Якщо нам вд
асться це знайти - Голодомори нам більше не будуть загрожувати!

Хай буде так!

Хай нам допоможе Бог в наших пошуках!

Ми не претендуємо на знання відповіді.  Ми її тільки шукаємо.  Тому всі, кому не байдуже, або хто згідний з нашим шляхом пошуків, пишіть нам!  Ця сторінка створена для тих , хто вірить в духовну силу української нації і в те, що ця сила ще не остаточно загублена і знищена чужеродними елементами, які її поработили і тримають в рабстві дуже довгий час.  Наш ДУХ живе, ми ще НЕ ВМЕРЛИ!  Давайте разом відроджуватися в дусі і тілі новому!  Якщо сказане для Вас зрозуміле, тоді Ви нам напишете, а якщо ні, то читайте нашу сторінку далі...  

Микола Пономаренко
mykola@mykola.com
липень, 2003  
 

In front of your eyes is a page about the tragedy of the Ukrainian nation known as Holodomor. This page is different from many other pages. This introduction is written to help define these differences.  We look for answers to the questions, which were clearly stated on the mission statement. 

My name is Mykola Ponomarenko. I am, first of all, a Ukrainian. I want the reader not to forget this, while reading this text. As a Ukrainian I have the right to ask some questions, which may not be of interest to representatives of other nationalities, or may be considered impolite, or, as we say now, be politically incorrect. For me there are no incorrect or impolite questions to my people, because I am a part of them, and the only worry I have is the greatness of my nation, its preservation and development, in which I believe.

On this page we’ll conduct searches different from other internet pages. Most pages are looking for the guilty party in the Holodomor tragedy in view of political or economical, or historical conditions, which lead to the tragedy. The concentration of attention is on the dictator Stalin, his communists, the political situation and the policies of the socialist country, known as Soviet Union, in relation to Ukraine and Ukrainians. They are looking for names and events of those tragic 1932-1933 and the external conditions of the tragedy of Holodomor. They are looking for the names of people who were in charge of “pogroms” of Ukrainian villages, were stealing their life-stock, food savings, which brought about starvation of millions of people. They are looking for the guilty of the tragedy (!). The guilty are reasonably known now and the task is only to document the facts of their crimes, to blame them for what they have done, to preserve historical accounts for the future. For these purposes there are collected statements from eyewitnesses of the tragedy and other documents of the tragic event. Everything is mostly done just for the above-defined purpose – to find, document and punish the guilty.

Our purpose is different!

We are NOT denying the importance of what others do, and how they do it. But we want to look for answers and causes of the tragedy of Holodomor in a different direction; this is what we will dicuss below.

We believe that the cause of Holodomor was, first of all, due to the spiritual decline of the Ukrainian nation and in its national paralysis and inability to resist hostile foreign force.   Without rehabilitation of this foreign force, we want to show that the tragedy of Holodomor lies within Ukrainians not less than within others, because we (Ukrainians) allowed this to happen! If our nation was a healthy nation and united nation -- the Holodomor could not have happened! That is why the purpose of our research is based on the importance of a spiritual unity of our people for the self-preservation, without which the making of “Holodomors” becomes a whim of others and the stoppage of “Holodomors” becomes impossible because of a very weak national strength. This “strength” has its causes and sources, which we want to find and name.

The search for SPIRITUAL STRENGTH of the Ukrainian nation is the purpose of this page! If we will be successful – the Holodomors will not threaten us any more!

Let It Be!

Let God help us in our searches!

We do not pretend to know the answer. We just look for one. That is why all who care or agree with our way of searching – join us! This page is created for those who believe in the spiritual strength of the Ukrainian nation and believe that this strength is not lost completely or destroyed by foreign elements, which enslaved us and kept us enslaved for a long time. Our SPIRIT is still alive! We are NOT DEAD yet! Let’s together be reborn in a new spirit and a body! If words, which were said above, are understood by you, please join us, if not – read on our pages more...

Mykola Ponomarenko
mykola@mykola.com
August, 2003
 

© 2003-2008 Holodomor Website. E-mail: 1933@holodomor.org